Farlig avfall

Farlig avfall

Farlig avfall er et samlebegrep på avfall som på kort eller lang sikt fører til skade på mennesker, dyr eller økosystem hvis det ikke håndteres på riktig måte. Vi har kunnskapen og tillatelsene som kreves for å hjelpe deg med effektiv og sikker håndtering og gjenvinning av farlig avfall. Gjennom opplæring, analyser og riktig emballasje sikrer vi sammen en gjenvinningsløsning som kombinerer god avfallsøkonomi med høy sikkerhet og stor miljønytte.

DETTE GJØR VI MED DET FARLIGE AVFALLET – GJENVINNING AV FARLIG AVFALL

 • kartlegging av avfallet
 • merking av emballasje
 • innsamling i egnet og godkjent beholder
 • henter og transporterer til Stena-anlegg
 • dokumentasjon iht. lover og regler
 • foredler på egne behandlingsanlegg
 • leverer til sluttbehandling

FAKTA OM FARLIG AVFALL – GJENVINNING AV FARLIG AVFALL

 • Hvert år gjenvinner vi spillolje fra kundene våre som tilsvarer en 50 km lang tankbilkaravane med råolje.
 • Forurenset vann kan renses og slippes ut i havet igjen – vi har behandlingsmetodene.
 • Spillolje og annet oljeholdig avfall kan gjenvinnes til smøreolje og brenselsprodukter.
 • Metaller i batterier kan gjenvinnes til råvarer for nye produkter.

TRENDER INNEN FARLIG AVFALL – HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL

 • 40 % økning av farlig avfall fra bedrifter, husholdninger og helsesektoren de nærmeste 5 årene innen EU.
 • Stadig flere registrerte kjemikalier omklassifiseres som farlig avfall.
 • Skjerpede lover for håndtering, merking og transport stiller tøffere krav til den næringsdrivende om gjenvinning av farlig avfall.
 • Kundenes bærekraftsarbeid driver utviklingen av håndtering, avfallsminimering og utfasing av farlige stoffer.
Del denne siden

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.