CCA impregnert treverk

CCA Impregnert treverk_CompQual80.png

NS 7098  •  Stenas artikkelnr: 7098

Kvalitetskrav
CCA impregnert treverk er typisk fra lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terrasser og annet som har vært benyttet utendørs. Siden det er praktisk umulig å se forskjell på den nye kobber-impregnerte materiale (ikke farlig avfall) og den gamle kobber-krom-arsen- impregnerte materiale (farlig avfall), må alt håndteres som farlig avfall. Denne fraksjonen er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn i lift- eller krokcontainere.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, før den sorteres og bearbeides, og blir transportert til godkjent sluttbehandlingsanlegg.

Gjenvinning
CCA impregnert treverk energigjenvinnes, og forbrennes i anlegg som har tillatelse til dette.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden