Drivstoff- og fyringsolje

Drivstoff- og fyringsolje_CompQual80.png

NS 7023  •  Stenas artikkelnr: 7023

Kvalitetskrav
Varen består av forurenset og rent drivstoff, samt fyringsolje/parafin, og er svært giftig og farlig ved innånding. Dette er farlig avfall, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn i UN-godkjent emballasje, som fat eller IBC.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og blir videre sendt til sluttbruker.

Gjenvinning
Drivstoff- og fyringsolje energigjenvinnes ved høy temperatur i forbrenningsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden