Organisk avfall uten halogen

Organisk avfall uten halogen_CompQual80.png

NS 7152  •  Stenas artikkelnr: 7152

Kvalitetskrav
Organisk avfall uten halogen er PAH-forbindelser (Polysykliske aromatiske hydrokarboner). Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende og PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organsik materiale som ved og kull, og gir utslipp i luften. Eksempeler kan være avfall som pipestein eller takpapp/tjærepapp med PAH, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn i UN-godkjent emballasje.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og transporteres til sluttbruker.

Gjenvinning
Organsik avfall uten halogen energigjenvinnes ved høy temperatur i forbrenningsanlegg som har tillatelse til å behandle denne type farlig avfall.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden