Organiske løsemidler uten halogen

Organiske løsemidler uten halogen_CompQual80.png

NS 7042  •  Stenas artikkelnr: 7042

Kvalitetskrav
Varen består av karbonforbindelser som kan løse opp ulike stoffer som olje, fett, voks, asfalt og plast. Dette er rene-, blandings- eller medisinske løsemidler som er uten halogen. Eksempler kan være aceton, kloroform eller whitesprit. Dette er farlig avfall, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn i UN-godkjent emballasje som kanner, fat eller IBC.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og transporteres til sluttbruker.

Gjenvinning
Organsike løsemidler uten halogen energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i anlegg som har godkjenning til å behandle denne type farlig avfall, destrueres eller materialgjenvinnes.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden