Fremtidens råvareleverandør

2018-06-01

Den nye informasjonsfilmen skal synliggjøre avfalls- og gjenvinningsbransjens samfunnsbidrag. Avfalls- og gjenvinningsbransjen sørger for at avfall blir samlet inn og utnyttet til nye råvarer. I tillegg har bransjen en viktig rolle mht. å sørge for at farlig avfall håndteres på en sikker og forsvarlig måte.

Avfall som samles inn fra næringsliv og husholdninger videreforedles til råstoff som går inn i etablerte råvarestrømmer. Ved bruk av resirkulerte råvarer kan industriproduksjon skje til lavere kostnader, mindre energiforbruk og forurensede utslipp, samtidig som presset på begrensede råvareressurser reduseres. Den nye informasjonsfilmen viser eksempler på produkter vi omgir oss med i hverdagen som er produsert med resirkulerte råvarer og eksempler på farlig avfall som håndteres forsvarlig.

Produsert i samarbeid med Norsk Industri, NFFA og andre gjenvinningsselskaper.

Del denne siden