Kameraovervåking

HVEM ER DENNE INFORMASJONEN RETTET MOT?

Stena Metall-konsernet ("Stena") har kameraovervåking på flere steder. Denne informasjonen er rettet mot deg som befinner deg på steder der Stena har kameraovervåking og du kan identifiseres via innspilt materiale. Hvilke steder det gjelder, fremgår av skilting på de aktuelle områdene.

 

HVEM HAR ANSVAR FOR PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Ansvaret for personopplysninger i forbindelse med kameraovervåking innebærer et ansvar for å sikre at behandlingen av personopplysninger skjer på lovlig og korrekt vis. Hvilket Stena-selskap som har ansvar for personopplysningene innenfor de aktuelle områdene, fremgår av skiltingen. Følgende selskaper, avhengig av hvor du befinner deg og hva skiltene viser, kan ha ansvar for personopplysningene:

Stena Recycling AB

 

HVORFOR BENYTTER VI OSS AV KAMERAOVERVÅKING?

Stena bruker kameraovervåking for å forebygge og vanskeliggjøre kriminelle gjerninger på områder der Stena har sin virksomhet, og for å effektivisere og sikre produksjonen på anleggene. Stena bruker også kameraovervåking for å beskytte personale, besøkende og foretakets eiendom mot lovbrudd og ulykker.

 

HVILKE PERSONOPPLYSNINGSKATEGORIER KAN BLI BEHANDLET VED KAMERAOVERVÅKING?

Alle individer som befinner seg på opptaksområdet for Stenas kameraer, kan komme til å få sine personopplysninger behandlet. Disse individene kan være kunder, leverandører, besøkende, ansatte, entreprenører, konsulenter, vaktpersonale, sikkerhetspersonale eller uvedkommende.

 

HVILKEN RETTSLIG GRUNN HAR VI, OG HVOR LENGE OPPBEVARES DET INNSPILTE MATERIALET?

Overvåking og videoopptak på foretakets områder

Formålet er først og fremst å opprettholde et trygt miljø for personale og besøkende i sanntid, samt å forhindre kriminell aktivitet som tyveri og skadeverk. Kameraovervåkingen utgjør en støtte i foretakets forebyggende arbeid mot alvorlige hendelser som utgjør en trussel mot person eller eiendom, samt ved etterforskning av lovbrudd, som for eksempel skadeverk eller tyveri. Overvåkingen har også som funksjon å hindre at uvedkommende besøker leilighetene, samt å gi visuell støtte til Stenas eksterne alarmsentral. Dessuten kameraovervåkes produksjonsmiljøer for å sikre og effektivisere prosesser for å unngå for eksempel driftsstopp og ulykker.

Stenas virksomheter må også følge flere myndighetskrav, og i enkelte tilfeller forekommer det krav om kameraovervåking.

Kameraovervåking skjer hovedsakelig basert på en interesseavklaring. Kameraovervåking av sikkerhetsårsaker vurderes normalt å utgjøre en berettiget interesse ifølge Integritetsskyddsmyndigheten og veiledninger.

Lagring av spesifikke opptak og hendelser

Dette viser til sikring av bevismateriale for videresending til for eksempel politimyndighet eller domstol ved en eventuell politianmeldelse eller pågående politietterforskning.

Stena håndterer personopplysninger i tråd med rettslige forpliktelser når vi lagrer og videresender opplysninger til politimyndighet eller domstol, som et ledd i pågående politianmeldelse eller pågående politietterforskning.

Nedenfor finner du en sammenfattende tabell over formål, lovgrunnlag og lagringstid.

HVEM HAR TILGANG TIL KAMERAOVERVÅKINGSMATERIALET?

Stena verken selger eller videreformidler personopplysninger. Opplysningene kan imidlertid bli behandlet av personopplysningsassistenter, det vil si foretak som Stena har hyret for sikkerhet og overvåking samt systemdrift for kameraovervåking. Disse partene kan imidlertid ikke bruke opplysningene til noe annet formål enn å utføre de tjenestene Stena har hyret dem for, og bare på de vilkår som Stena oppgir i avtalen.

Opplysningene kan bli delt med andre selskaper i Stena Metall-konsernet i tilfeller der det er nødvendig. Opplysninger kan også, når det foreligger en rettslig forpliktelse, bli behandlet av myndighet som etterforsker lovbrudd.

Stena eller våra personopplysningsassistenter vil ikke overføre personopplysningene utenfor EU/EØS uten å foreta egnede beskyttelsestiltak i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

Sikkerhet

Innspilt materiale lagres på servere med høy beskyttelse av IT-sikkerhet og fysisk sikkerhet der tilgang til materialet er begrenset til et mindre antall kompetente personer.

 

HVILKE RETTIGHETER HAR DU SOM HAR BEFUNNET DEG PÅ STEDER DER STENA HAR ANSVARET FOR KAMERAOVERVÅKINGEN?

Les mer om dine rettigheter i vår Privacy Information, som du finner her.

Har du spørsmål?

Du må gjerne ta kontakt med personvernansvarlig på +47 35 50 37 40 eller e-post: privacy@stenarecycling.no

Denne informasjonen ble oppdatert 13.09.2021 og gjeldende versjon vil være tilgjengelig på dette nettstedet. Stena forbeholder seg retten til å endre denne policyen når som helst og uten foregående varsel. Vi anbefaler at du leser gjennom denne policyen regelmessig for å bli kjent med eventuelle endringer.

Del denne siden