Kameraovervåking

Informasjon om kameraovervåking i Stena Metall-konsernet

Stena Metall-konsernet ("Stena") har kameraovervåking på flere steder, og denne informasjonen er ment for deg som befinner deg på disse stedene og dermed kan bli identifisert gjennom opptakene.  Hvilke steder dette gjelder, kan du se av skiltene som er satt opp på de respektive stedene.

 

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Å være ansvarlig for kameraovervåkingen innebærer å sørge for at behandlingen av personopplysninger skjer på en lovlig og korrekt måte. Hvilket selskap i Stena-konsernet som er ansvarlig for personopplysningene i det gjeldende området, fremgår av skiltene. Avhengig av hvor du er og hva skiltene sier, kan følgende Stena-selskaper være ansvarlig for dine personopplysninger:

Stena Recycling AB

 

Hvorfor har vi kameraovervåking?

I Stena har vi kameraovervåking for å forebygge og hindre kriminelle handlinger i områder der Stena driver virksomhet samt for å effektivisere og sikre produksjonen ved våre anlegg. Kameraovervåkingen beskytter dessuten personale og besøkende samt selskapets eiendom mot forbrytelser og ulykker.

 

Hvilke typer personopplysninger kan bli behandlet gjennom vår kameraovervåking?

Alle enkeltpersoner som befinner seg i et opptaksområde, kan få sine personopplysninger behandlet av Stena. Det kan være kunder, leverandører, besøkende, ansatte, entreprenører, konsulenter, overvåkingspersonale, sikkerhetspersonale eller uautoriserte personer.

 

Hvilket rettslig grunnlag har vi og hvor lenge vil opptakene bli lagret?

Overvåking og kameraopptak på selskapets område

Formålet er hovedsakelig å opprettholde et trygt miljø for personale og besøkende i sanntid samt å hindre kriminelle handlinger som tyveri og skadeverk. Kameraovervåkingen bidrar i selskapets forebyggende arbeid mot alvorlige hendelser som kan utgjøre en trussel mot personer eller eiendom samt i etterforskning av forbrytelser som skadeverk eller tyveri. Overvåkingen har også til oppgave å hindre uautoriserte besøk på selskapets eiendommer og fungere som visuell støtte for Stenas eksterne alarmsenter. I tillegg blir produksjonsmiljøer overvåket for å sikre prosesser og gjøre dem strømlinjet, for eksempel for å unngå avbruddstid og ulykker.

Stenas virksomhet er dessuten underlagt en rekke krav fra myndigheter, der eksterne parter i noen tilfeller krever kameraovervåking.

Kameraovervåkingen skjer hovedsakelig ut fra en balanse mellom interesse og rettslig grunnlag. Av sikkerhetsmessige årsaker betraktes kameraovervåking normalt som en berettiget interesse i henhold til hjemmel og praksis. Ønsker du innsyn i våre vurderinger angående kameraovervåking, ber vi deg kontakte personansvarlig i konsernet. Du finner kontaktopplysninger lenger ned på denne siden.

Lagring av spesifikke opptak og hendelser

I forbindelse med en politirapport eller pågående politietterforskning er formålet å sikre bevis som gis videre til for eksempel politimyndighet eller rettsinstans.

Stena behandler personopplysninger på grunnlag av en rettslig forpliktelse når vi lagrer og videregir opplysninger til politimyndighet eller rettsinstans i forbindelse med en pågående politirapport eller -etterforskning.

Nedenfor finner du en tabell med en oppsummering av formål, rettslig grunnlag og lagringstid.

Hvem har tilgang til materialet fra kameraovervåkingen?

Stena selger eller videregir ikke personopplysninger. Imidlertid kan opplysningene bli behandlet av Stenas databehandlere, det vil si selskaper som Stena har hyret til sikkerhet og overvåking samt drift av kameraovervåkingssystemene. Disse partene kan imidlertid ikke bruke personopplysningene til andre formål enn å levere tjenestene som de er hyret av Stena til å utføre og bare i henhold til vilkårene som er angitt i avtalen.

Opplysningene kan, i tilfeller der det er nødvendig, deles med andre selskaper i Stena Metall-konsernet. Opplysninger kan også bli behandlet av etterforskningsmyndigheter i tilfeller der det foreligger en rettslig forpliktelse.

Stena eller våre databehandlere vil ikke overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS, det vil si tredjepartsland, uten at det blir tatt hensiktsmessige forholdsregler i henhold til lov.

 

Sikkerhet

Opptaksmateriale blir lagret på servere som holder et høyt nivå med hensyn til datasikkerhet og fysisk sikkerhet, der tilgangen til materialet er begrenset til noen få, godkjente personer.

 

Hvilke rettigheter har du i henhold til personvernforordningen (GDPR)?

Du kan lese mer om dine rettigheter i vår personverninformasjon, som du finner her.

Har du spørsmål?

Du må gjerne ta kontakt med personvernansvarlig på +47 35 50 37 40 eller e-post: privacy@stenarecycling.no

Denne informasjonen er oppdatert per 08.11.2019, og den nyeste versjonen vil være tilgjengelig på denne nettsiden. Innholdet i informasjonen kan bli justert i takt med utviklingen i rettspraksis på området.

Del denne siden