Brennbart avfall

Brennbart avfall_CompQual80.png

NS 9913  •  Stenas artikkelnr: 4632

Kvalitetskrav
Varen består av utsorterte brennbare avfallstyper som ikke er egnet for materialgjenvinning.

Innsamling
Brennbart avfall samles inn i beholdere, containere og komprimatoranlegg.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og varen blir sortert eller prosessert til den kvaliteten som er avtalt med sluttbruker. I noen tilfeller går avfallet direkte til forbrenning.

Gjenvinning
Brennbart avfall energigjenvinnes, og er brensel til forbrenningsanlegg.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden