Restavfall til sortering

Restavfall til sortering_CompQual80.png

NS 9912  •  Stenas artikkelnr: 4631

Kvalitetskrav
Varen består av ulike avfallstyper som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning. Dersom avfallet skal deponeres som egen avfallstype, er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet i henhold til avfallsforskriften kapittel 9.

Innsamling
Avfallet samles inn i beholdere, containere eller komprimatoranlegg. Kan eventuelt også hentes på paller.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll og sortering, og transporteres videre til sluttbruker.

Gjenvinning
Avfallstyper som sorteres ut til materialgjenvinning går til respektive materialgjenvinnings-løsninger, mens brennbart restavfall går til energigjenvinning.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden