Bærekraft for oss

Våre bærekraftsarbeidet | Stena Recycling

Stena Recycling foredler ressurser og leverer nye råvarer til industrier over hele verden. Bærekraft er en selvskreven del av virksomheten vår, og arbeidet vårt er basert på verdiene våre, dialog med kunder og våre etiske retningslinjer.

Samarbeid mellom beslutningstakere, samfunnet, universiteter og den private sektoren er avgjørende for å oppnå FNs 17 globale bærekraftsmål, klimamålene som ble vedtatt på COP21, og EUs visjon om sirkulær økonomi. Her spiller Stena Recycling en viktig rolle med sin ekspertkunnskap om ressursspørsmål, avfallsminimering, design for gjenvinning, moderne avfallshåndtering, investeringer i ny teknologi og forskning og utvikling. Sammen øker vi verdien for alle parter og skaper bærekraftige forretninger.

Flere av FNs nye bærekraftsmål krever fokus på gjenvinning med høyere gjenvinningsgrader, sikker håndtering av farlig avfall og utfasing av miljøgifter fra kretsløpet. Vi har direkte påvirkning på flere av disse målene:

  • Mål 9: Bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur
  • Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
  • Mål 12: Bærekraftig forbruk og produksjon
  • Mål 13: Bekjempe klimaendringer

FOKUS I BÆREKRAFTSARBEIDET

Bærekraftsarbeidet vårt styres av hva våre interessenter mener er vesentlig. Vi har en kontinuerlig dialog på ulike nivåer med kunder, medarbeidere, leverandører, myndigheter og naboer til anleggene våre. Samtidig følger vi med på hva som skjer på den globale arenaen som påvirker kundene våre og bransjen vår. Dialogen og analysearbeidet har munnet ut i seks fokusområder. Les mer om arbeidet vårt på disse områdene i miljørapporten vår.

Ressurseffektivitet

Ressurseffektivitet reduserer miljøpåvirkningen og sparer ressurser for oss, våre kunder, samfunnet og oss.

Verdiskaping

Verdiskapende løsninger baner veien for langsiktige forretningsløsninger til nytte for våre kunder, miljøet og samfunnet.

Sikkerhet og helse

Sikkerhet og helse reduserer risikoer og kostnader for oss, våre kunder og samfunnet.

Medarbeidere

Kompetente og engasjerte medarbeidere er nøkkelen til suksess.

Ansvarsfulle relasjoner

Ansvarsfulle relasjoner sikrer et fungerende marked, reduserer risikoer og kostnader for oss og våre kunder og bidrar til en god samfunnsutvikling.

Lønnsomhet

Lønnsomhet er en forutsetning for satsinger fremover og for en god miljømessig og sosial utvikling.

HAGAINITIATIVET

Stena Recycling er en av grunnleggerne av Hagainitiativet. Bedriftsnettverket jobber for å redusere næringslivets utslipp og fokusere på klimaspørsmålet gjennom å vise at ambisiøse klimastrategier gir forretningsmessige fordeler og økt lønnsomhet. Alle medlemsbedriftene har forpliktet seg å redusere utslippene sine med 40 prosent innen 2020. Medlemmene presenterer hvert år et felles klimaregnskap der påvirkning, mål og tiltak beskrives.

EN TROVERDIG PARTNER

Våre etiske retningslinjer er viktige for vårt arbeid med bærekraftige løsninger. De veileder oss om hvordan vi skal opptre og gjennomføre forretninger i forskjellige sammenhenger for å opptre på en ærlig, respektfull og profesjonell måte. Det handler om våre relasjoner til medarbeidere, kunder og andre partnere, og vårt syn på menneskerettigheter, eksport, handel og miljøhensyn.

BLI MED OSS PÅ BÆREKRAFTSREISEN

Selv om vi har kommet et godt stykke på vei, så er det mye arbeid igjen for å skape en bærekraftig fremtid. Vi er hele tiden interessert i nye samarbeider som driver utviklingen fremover på bred front. Det er en spennende reise uten slutt.

Del denne siden

"Stena Recycling er som en gruve over bakken. Der andre ser avfall og problemer, ser vi verdifulle ressurser og muligheter som vi utvikler sammen med kundene våre."
CECILIA VÅG, BÆREKRAFTSJEF, STENA RECYCLING AB